Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Acribie Design.

Artikel 1 – Defenities

1.1 Acribie Design is een eenmanszaak en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62942212.

1.2 Klant: De (rechts)persoon met wie Acribie Design een overeenkomst aangaat.

1.3 Bezoeker: iemand die de website van Acribie Design bezoekt.

1.4 Producten en diensten: het gaat om de producten en diensten die worden aangeboden door Acribie Design. Ook diensten die per e-mail of telefonisch worden overeengekomen, vallen onder deze voorwaarden.

1.5 Overeenkomst: Dit is de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Acribie Design en klant op grond waarvan de diensten en producten worden verleend.

1.6 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die de klant heeft om binnen zijn bedenktijd af te zien van de overeenkomst

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Paul Coenen.
Handelend onder de naam: Acribie Design.
Vestigingsadres: Schubertlaan 84, 5653EN, Eindhoven.
E-mailadres: info@acribie-design.nl
KvK-nummer: 62942212.
BTW-identificatie: NL001701088B82

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Acribie Design. Ze gelden ook voor andere tot stand gekomen overeenkomsten tussen Acribie Design en klant.

3.2. Deze voorwaarden staan duidelijk vermeld op elke pagina van de website www.acribie-design.nl.

Artikel 4 – Aanbod

4.1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of extra voorwaarden kent, staat dit nadrukkelijk vermeld.

4.2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten van Acribie Design zodat de klant tot een goede beoordeling van het aanbod kan komen.

4.3. Elk aanbod bevat informatie die duidelijk maakt voor de klant wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan het ingaan op het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – Overeenkomst en Herroepingsrecht

5.1. De klant kan zonder opgaaf van reden binnen 14 kalenderdagen zijn bestelling herroepen. Acribie Design mag de klant vragen naar de reden van de herroeping maar kan de klant hier niet toe verplichten.

5.2. Een overeenkomst wordt gesloten met Acribie Design na overleg met de klant. Wanneer het gaat om een telefonische overeenkomst of een overeenkomst per e-mail, geldt het verstrekken van de betalingsgegevens door de klant als het ingaan van de overeenkomst.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

6.1. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn diensten die:

  • binnen de normaliter geldende bedenktijd al worden uitgevoerd;
  • begonnen zijn na uitdrukkelijke, voorafgaande instemming van de klant;
  • waarbij de klant akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden en weet dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Acribie Design de overeengekomen dienst volledig heeft uitgevoerd.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

7.1. Omdat Acribie Design gebruik maakt van de Kleine Ondernemers Regeling, zijn de genoemde prijzen niet voorzien van btw.

7.2. Acribie Design kan op elk moment, zonder bericht vooraf, de prijzen aanpassen (dit geldt niet voor lopende overeenkomsten).

7.3. Betaling vindt voorafgaand aan de levering plaats. In uitzonderlijke gevallen kan betaling na levering worden overeengekomen. De betaling dient dan binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum binnen te zijn. Is dat niet het geval, dan is de klant wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Acribie Design zal na 2 aanmaningen de zaak in handen geven van een incassobureau. De incassokosten bedragen minimaal €40 en maximaal 15% van het openstaande bedrag tot €2.500 en daarboven maximaal 10%.

7.4. Wanneer Acribie Design onverhoopt niet kan leveren, krijgt de klant het verschuldigde bedrag terug.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

8.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Acribie Design de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door mij gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijk

8.2. De inhoud van de website www.acribie-design.nl valt onder het intellectueel eigendomsrecht.

8.3. De klant mag niets van een dienst of een gedeelte daarvan kopiëren of op andere wijze te verveelvoudigen, aan te passen, na te maken of te reconstrueren.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en disclaimer

9.1. Acribie Design is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van klant. Hieronder valt ook gevolgschade en/of immateriële schade door het gebruiken of niet-gebruiken van de diensten van Acribie Design

9.2. De informatie op www.acribie-design.nl is met de meeste zorg samengesteld. Mocht er sprake zijn van foutieve informatie, dan is Acribie Design niet aansprakelijk en kunnen bezoekers hier geen rechten aan ontlenen.

9.3. Alle door Acribie Design gegeven adviezen en gedeelde kennis zijn geheel vrijblijvend. Over deze niet-bindende informatie verleent Acribie Design geen enkele garantie.

9.4. Voor het al dan niet opvolgen van adviezen, zoals in artikel 9.3 genoemd, kan Acribie Design niet aansprakelijk worden gesteld.

9.4. Vanzelfsprekend komt artikel 9.1 tot 9.3 te vervallen als er sprake is van opzettelijk veroorzaakte schade door of ernstige, bewijsbare schuld van Acribie Design.

Artikel 10 – Privacy

10.1 Acribie Design respecteert de privacy van klanten en bezoekers. In de uitgebreide privacybeleid vind je de andere bepalingen met betrekking tot het privacybeleid van Acribie Design.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1 Op deze overeenkomst is alleen het Nederlands recht van toepassing, ook wanneer de klant in het buitenland is gevestigd.

11.2 In geval van geschillen tussen Acribie Design en een klant waar de partijen samen niet uitkomen, is de rechter de aangewezen persoon om uitspraak te doen.

Nauwkeurigheid in Design